MESTAR info logo

Uvjeti oglašavanja

Uvjeti oglašavanja primjenjuju se na svako objavljivanje oglasa na internetskim stranicama www.mestarinfo.hr., a koje su u vlasništvu poduzeća Edictum j.d.o.o. Split.

Edictum j.d.o.o. ima pravo izmjene vizualnog identiteta i dizajna stranica www.mestarinfo.hr pa samim tim i na izmjenu pozicija oglasa. Svaku takvu promjenu Edictum j.d.o.o. će najaviti naručitelju oglasa prije takve promjene.

Zakup oglasnog prostora i komercijalni uvjeti

Zakup

Zakup oglasnog prostora obavlja se slanjem narudžbenice ili zaključenjem ugovora o oglašavanju. Naručitelj slanjem narudžbenice ili potpisom na ugovoru potvrđuje da je upoznat sa uvjetima oglašavanja i uvjetima korištenja, a koji su objavljeni na internet stranicama www.mestarinfo.hr, te pristaje na njihovu primjenu.

Plaćanje

Naručitelj se obvezuje platiti uslugu zakupa oglasnog prostora avansno po ponudi ili po ispostavljenom računu do dana dospijeća, ovisno o vrsti oglasa i uvjetima iz ponude. U slučaju kašnjenja naručitelj je dužan platiti zakonske zatezne kamate. Uplate se vrše na žiro račun poduzeća Edictum j.d.o.o. koji je uz ostale podatke naveden na ponudi ili računu.

Objava oglasa

Materijal za oglas se predaje najkasnije 3 dana prije objave oglasa.

Otkazivanje objave oglasa

Narudžba se može otkazati najkasnije u roku 2 dana prije objave oglasa, isključivo pismenim putem (e-mail, fax) sa vidljivim datumom slanja. Ukoliko naručitelj otkaže narudžbu nakon gore navedenog roka, Edictum j.d.o.o. zadržava pravo naplate 50 % od predviđenog iznosa zakupa oglasnog prostora.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se u roku od 3 dana nakon objave oglasa. Podnose se isključivo u pisanom obliku (e-mail, fax) s vidljivim datumom slanja. Protekom gore navedenog roka smatra se da je naručitelj suglasan s objavljenim oglasom. U slučajevima kada je za reklamaciju odgovoran Edictum j.d.o.o., naručitelju će se odobriti nova objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade. Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Tehnička rješenja

Sva rješenja primjenjena pri obavljanju poslova oglašavanja na stranicama www.mestarinfo.hr, osim zaprimljenih naručiteljevih rješenja, vlasništvo su poduzeća Edictum j.d.o.o.

Banneri i ostali oglasi za objavu na internetskim stranicama www.mestarinfo.hr mogu biti veličine do 50 KB i u slijedećim formatima: jpg, gif, flash. Edictum j.d.o.o. će detaljnije upute za izradu oglasa dostaviti svakom naručitelju koji ih je obvezan slijediti.

Sadržaj oglasa i isključenje od odgovornosti

Naručitelj snosi svaku odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje putem oglasa objavljuje i učini dostupnima na Internetu. Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni materijali za objavljivanje njegovo vlasništvo odnosno da polaže pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe. Oglas ne smije zavaravati korisnike sadržaja internetskih stranica www.mestarinfo.hr i ne smije imitirati gumbe, ikone i dijalogne okvire operativnih programa.

Edictum j.d.o.o. nije odgovoran za točnost, istinitost i ažurnost sadržaja koji se objavljuje na oglasnim materijalima. Edictum j.d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit uzrokovanu nemogućnošću preuzimanja i/ili korištenja, gubitkom ili modifikacijom podataka i/ili na druge načine koji proizlaze ili su posljedica prekida, nemogućnosti uporabe, kvara ili nedovoljne kvalitete telekomunikacijskih veza koje se koriste za prijenos podataka, kao ni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit uzrokovanu kvarovima, gubitkom ili modifikacijom podataka do koje je došlo uslijed kvara na računalnoj opremi i pogrešaka u djelovanju operativnog sustava, prekida u opskrbi električnom energijom, strujnog udara i slično, a koji uzrokuju nepravilnosti ili prekide odnosno nemogućnost dostave/objave materijala.

Objava oglasa

Edictum j.d.o.o. zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da ne zadovoljava tehničke specifikacije. Edictum j.d.o.o. zadržava pravo odbijanja ili obustave prikazivanja oglasa ako smatra da je sadržaj materijala i/ili oglašavanje web stranice neprimjeren ili protuzakonit.

Oglasni prostor

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama osim ako drugačije nije dogovoreno. Naručitelj se obvezuje da na svoje oglasne materijale neće postavljati materijale trećih osoba, osim ako drugačije nije dogovoreno.

Završne odredbe

Edictum j.d.o.o. ima pravo izmijeniti Uvjete oglašavanja i Uvjete korištenja te ih objaviti na internetskim stranicama www.mestarinfo.hr,  čime stupaju na snagu.

Mestarinfo.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda mestarinfo.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više informacijaZatvori obavijest